Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń (ebook)

34,15 

Symbol: 76-0606
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją: Izabeli Nowickiej, Agnieszki Sadło-Nowak

Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 312

Format: B5

Rok wydania: 2016

Spis treści

Wstęp

 

dr hab. Izabela Nowicka
Zmiany legislacyjne w prawie wykroczeń (art. 50a k.w.) a realizacja funkcji gwarancyjnej
Legislative changes in the lawpetty offenses (Article. 50a p.o.c.) and the implementation of the guarantee function

 

dr Agnieszka Sadło-Nowak
Odpowiedzialność za niewskazanie osoby, której powierzono pojazd do kierowania luba używnia
Responsibility for the nonindication whom the vehicle was entrusted for directing or using

 

Anna Mocarska-Gierach
Wybrane wykroczenia z ustawy Prawo łowieckie – zagadnienia materialne i procesowe
Selected minor offences from the hunter law act – substantive and procedural issue

 

Henryk Bartecki, Cezary Kapkowski
Problematyka zbiegów w prawie wykroczeń
The issue of fugitives in the law petty offenses

 

Sławomir Miszkiewicz
Złośliwe niepokojenie czy stalking
Malicious intrusion or stalking

 

dr Aleksandra Nowak
Wykroczenia określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Minor offences specified in the act on counteracting drug addiction

 

Ewa Duda
Sprowadzenie kzagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a spowodowanie wypadku w komuniacji
Causing danger to road safety and the accident in communication

 

dr Monika Filipowska-Tuthill
Kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy jako współczesny wyraz patologii wśród młodzieży
Theft and appropriation of another’s property as a contemporary pathology among youth

 

dr Joanna Łuczak
Nieobyczajny wybryk – charakterystyka wykroczenia z art. 140 k.w.
Indecent excess – characteristic of the petty offence under article 140 code of petty offences

 

dr Marcin Wielec
Stopień relacji pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością wykroczeniową
The degree of relationship between disciplinary liability and responsibility for misconducts

 

dr Monika Porwisz
Kontrawencjonalizacja, kontradyktoryjność, konsensualizm – aspekty materialnoprawne i procesowe
Partial depenalization, adversarial system, agreement – substantive and procedural aspects

 

Anna Kalisz
W jakim zakresie 1 lipca 2015 r. zmieni się procedura wykroczeniowa?
To what extent will change code of procedure for violations from day 1 july 2015?

 

dr Dorota Mocarska
Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego – nadużycia funkcjonariuszy Policji. Studium przypadku
Imposition of fines by mandate of criminal – police officers abuse. Case study

 

dr Justyna Żylińska
Mediacja – nowa instytucja w sprawach o wykroczenia
Mediation – a new institution in offences

dr Ireneusz Kobus
Zatrzymanie osoby w postępowaniu o wykroczenie – po nowelizacji z 27 września 2013 r.
Stopping the person with a view to tort – after amendments of 27 September 2013

 

Agnieszka Choromańska
Uprawnienia Policji względem nieletniego sprawcy wykroczenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Police powers apply to a juveniles, who commits minor offence in the light of amended of law on proceedings in juvenile cases

 

Andrzej Osiński
Uprawnienia pokrzywdzonego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
The rights of the wronged person in explanatory proceedings in misdemeanors cases

 

dr hab. Justyna Karaźniewicz
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa
Explanatory proceedings in petty offences proceedings and preparatory proceedings in criminal proceedings

 

dr Cezary Tatarczuk
Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania
The structure of police repression of the offenders and a sense of security of the Poles near the place of their residence

 

dr Anna Chodorowska
System transgranicznej wymiany informacji a poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
The system of the cross-border information exchange and the improvement in the safety of the road traffic

 

Maria Górska
Prerogatywy Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcji policji administracyjnej
Government protection bureau prerogatives in context of administrative police function

 

prof. dr hab. Feliks Prusak
Kompetencje organów policji administracyjnej w sprawach o wykroczenia (suwerenność czy konkurencja)
The competences of administrative Police authorities in malfeasant cases (sovereignty or competition)