Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela (ebook)

68,29 

Symbol: 76-0646-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Praca zbiorowa pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego, Janusza Bryka

Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 620

______________________

Spis treści

 

Kilka słów o Jubilacie – Profesorze Mieczysławie Goettelu
Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Goettela

 

Prace dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Goettlowi

Marek Andrzejewski
Prawo cywilne – prawo rodzinne – prawo dotyczące rodziny (refleksje w czasie, gdy osłabł impet prac nad kodyfikacją prawa cywilnego)

 

Arkadiusz Bieliński
Podpis i jego ewolucja w czasach współczesnych na gruncie prawa cywilnego – zagadnienia wybrane

 

Piotr Bogdalski
Wewnątrzorganizacyjny status jednostek szkoleniowych Policji. Postulat wyodrębnienia nowej policyjnej służby

 

Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz
Przejawy reifikacji moralnej i prawnej zwierząt w XXI wieku

 

Agnieszka Choromańska
Kompensacja szkód pokrzywdzonemu na gruncie prawa karnego – uwagi systematyzujące

 

Jarosław Dobkowski
Korzystanie przez Policję z pomocy

 

Adam Doliwa, Piotr Konik, Maciej Pannert
Konstrukcja pisemnej, elektronicznej i dokumentowej formy czynności prawnych – aspekty materialnoprawne i prawnoprocesowe

 

Urszula Drozdowska
Problematyka wyznaczania granic autonomii informacyjnej pacjenta w świetle najnowszych zmian w prawie medycznym

 

Anna Franusz
Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka

 

Janusz Gajda
Metrykalna zmiana płci a zawarcie i istnienie małżeństwa

 

Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty znęcania się nad zwierzętami

 

Joanna Huzarska
Kilka uwag na temat znaczenia, istoty i charakteru prawnego zgody na eksperyment medyczny w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Tomasz Justyński
Refleksje w sprawie potrzeby prawnej regulacji obowiązku poddania się badaniom DNA dla ustalenia ojcostwa i macierzyństwa

 

Anna Kalisz
Więzi rodzinne jako dobra osobiste. Linia orzecznicza i krytyka doktryny

 

Jerzy Kasprzak
Problem paradygmatu współczesnej kryminalistyki

 

Wojciech Kasprzak
Ślad cyfrowy w nowoczesnej kryminalistyce

 

Piotr Kasprzyk
O miejsce prawa o aktach stanu cywilnego w systemie prawa polskiego. Wstęp do dyskusji

 

Anna Konert
Doktryna forum non conveniens w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych

 

Katarzyna Laskowska
Karnoprawna ochrona zwierząt w Federacji Rosyjskiej

 

Mariola Lemonnier, Michał Mariański
Podstawowe założenia i cele reformy francuskiego kodeksu cywilnego z 2016 roku

 

Jakub M. Łukasiewicz
Ewolucja stosunku alimentacyjnego

 

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Bagan-Kurluta
Wybrane problemy dotyczące prawa kontaktów z dzieckiem

 

Justyna Matys, Rafał Michałowski
Uwagi dotyczące prawnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

 

Dorota Mocarska
Naruszenie miru domowego w ujęciu prawnokarnym. Komentarz orzeczniczy

 

Piotr Niczyporuk
Dissertatio juridica e jure canonico, civili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi Andrzeja Marquarta, Vilnae 1647, pierwszym doktoratem z zakresu komparatystyki prawniczej w Akademii Wileńskiej

 

Izabela Nowicka
Wykorzystywanie zwierząt do badań nad kosmetykami w polskim systemie prawnym – zarys problemu

 

Bogumił Pahl
Cywilna a podatkowa koncepcja terminu „gospodarstwo rolne” na przykładzie konstrukcji prawnej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych

 

Przemysław Palka, Marzena Przetak
Forma apelatywna „ty” w komunikacji formalnej policjant-obywatel

 

Wiesław Pływaczewski
Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikich gatunków fauny i flory w Internecie

 

Monika Porwisz
„Orzeczenia” biegłego jako środek ustalenia prawdy

 

Stanisław Prutis
Prawo prywatne w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych

 

Wojciech Radecki
Ochrona zwierząt w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

 

Bartosz Rakoczy
Prawo własności zwierząt łownych w stanie wolnym

 

Maciej Rzewuski
Dziedziczenie partnerów

 

Magdalena Rzewuska
Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym

 

Agnieszka Sadło-Nowak
Małoletni pokrzywdzony wykroczeniem

 

Tadeusz Smyczyński
O potrzebie reformy ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków

 

Ryszard Sztychmiler
Funkcja adwokata w sądownictwie kościelnym

 

Renata Tanajewska
Obowiązek alimentacyjny rodzica – gwarancja zaspokojenia niezbędnych potrzeb dziecka, czy rekompensata na rzecz byłego małżonka (analiza orzecznictwa)

 

Magdalena Zubańska, Sławomir Zubański
Metoda cyjanoakrylowa ujawniania śladów linii papilarnych, czyli o udoskonalaniu dzieła przypadku

 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Agata Opalska
Słów kilka o bezdomności w Polsce

 

Bibliografia