Nowe zjawiska w dobie pandemii Covid-19. Perspektywa kryminalna i kryminologiczna (ebook)

70,00 

76-0936
Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie

REDAKCJA NAUKOWA
IWONA KLONOWSKA
ANDRZEJ ŻYLIŃSKI
BEATA BEKULARD
MACIEJ KOBUSZEWSKI

Opis

Liczba stron: 200
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2024
ISBN 978-83-7462-870-9
e-ISBN 978-83-7462-871-6

 

 

Część I. Nowe trendy w przestępczości

 

Michał Białęcki
Prawnokarne aspekty zwalczania cyberprzestępczości
Criminallaw aspects of cybercrime combatting

 

Kamil Samiczak
Współczesne zagrożenia w sieci dla bezpieczeństwa publicznego XXI wieku
A contemporary online threat to public security in the 21st century

 

Dorota Niewiarowska
Wpływ pandemii COVID-19 na zjawisko fałszowania żywności
The impact of the COVID-19 pandemic on the phenomenon of food counterfaiting

 

Kornelia Stępień, Robert Ostaszewski
Problematyka udziału małoletnich w imprezach masowych
z uwzględnieniem specyfi ki ograniczeń prawnych obowiązujących w dobie pandemii
The issue of the participation of minors in mass events taking into account the specifi cs of the legal restrictions in force during the pandemic

 

Anna Gadomska-Radel
Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w Internecie w dobie COVID-19
Threats to children’s safety on the Internet in the COVID-19

 

Adriana Panasiuk-Wojciechowska
Pandemia COVID-19 jako istotny element sprzyjający nasileniu przestępczości seksualnej wobec dzieci na świecie
COVID-19 pandemic as a signifi cant contributor to increased child sex crimes worldwide

 

Aleksandra Nowak
System leczenia i leczenie osób uzależnionych od narkotyków w dobie pandemii COVID-19
The treatment system and the treatment of drug addicts in times of the COVID-19 pandemic

 

 

Część II. Krajobraz cyberprzestępczości

 

Paweł Gromek
Przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa zgodnie z koncepcją redukcji ryzyka katastrof
Counteracting cybersecurity threats in accordance with the concept of disaster risk reduction

 

Rafał Taras
Czy pandemia COVID-19 ułatwia zadanie cyberprzestępcom?
Was the COVID-19 pandemic made it easier for cybercriminals to commit crimes?

 

Marcin Mazurek
Wpływ pandemii na cyberbezpieczeństwo i ochronę informacji w organizacji — problematyka penalizacji w cyberprzestrzeni
Th e impact of the pandemic on cybersecurity and information protection in the organization — the issue of penalization in cyberspace

 

Kamil Mroczka
Pozycja, rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego w systemie cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Position, role and tasks of the Polish Financial Supervision Authority in the cybersecurity system of the Republic of Poland

 

Michał Podbielski
Wpływ pandemii COVID-19 na przestępstwa z użyciem narzędzi informatycznych
The impact of the COVID-19 pandemic on crimes using IT tools

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-831-0