Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II

140,25 

Symbol: 76-0665-7
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej

Brak w magazynie

SKU: 76-0665-7 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 712

Format: B5

Oprawa: oprawa miękka

===============

Spis treści

Wstęp

Rozdział 10. Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej

10.1. Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie

10.2. Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej

10.3. Funkcjonowanie służby konwojowej

10.4. Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

10.5. Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych

10.6. Nadzór przełożonych nad policjantami realizującymi zadania w zakresie problematyki nieletnich

Rozdział 11. Taktyka służby ruchu drogowego

11.1. Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego

11.2. Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego

11.3. Eskorty policyjne

11.4. Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego

Rozdział 12. Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych

12.1. Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji

12.2. Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych

12.3. Dowodzenie działaniami podczas zdarzeń kryzysowych

12.4. Przygotowanie akcji lub operacji policyjnych

12.5. Organizacja działań Policji podczas imprez masowych, uroczystości publicznych i zgromadzeń publicznych

12.6. Działania pościgowe w ramach akcji, operacji policyjnych

Rozdział 13. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej

13.1. Kryminalistyka-struktura i podstawowe pojęcia

13.2. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia

13.3. Powołanie biegłego

Rozdział 14. Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych

14.1. Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjn-rozpoznawczych

14.2. Ustawowe metody pracy operacyjnej – dokumentowanie współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości

14.3. Osobowe środki pracy operacyjnej – dokumentowanie wynagradzanie, nadzór przełożonego

Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej

15.1. Charakterystyka przestępczości kryminalnej

15.2. Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych

15.3. Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

15.4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

15.5. Przestępstwa przeciwko mieniu

15.6. Uprowadzenie osób dla okupu

15.7. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej

16.1. Charakterystyka przestępczości gospodarczej

16.2. Przestępczość bankowa

16.3. Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

16.4. Przestępczość ubezpieczeniowa

16.5. Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych

16.6. Przestępstwa przeciwko środowisku

Rozdział 17. Analiza kryminalna

17.1. Rodzaje i formy analizy kryminalnej

17.2. Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji

Rozdział 18. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

18.1. Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej

18.2. Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych grup przestępczych

18.3. Biały wywiad w Policji

18.4. Przestępczość narkotykowa

18.5. Przestępczość samochodowa

18.6. Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych

18.7. Terror kryminalny

18.8. Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

18.9. Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

18.10. Przestępczość w sektorze paliw płynnych

18.11. Pranie pieniędzy

18.12. Przestępczość związana z wykorzystaniem funduszy unijnych

18.13. Śledztwo finansowe

18.14. Korupcja

Rozdział 19. Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu

19.1. Charakterystyka współczesnego terroryzmu

19.2. Organizacyjne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu

19.3. Bezpieczeństwo Polski w kontekście zagrożeń terrorystycznych

19.4. Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych

19.5. Rola i zadania Policji w przeciwdziałaniu terroryzmowi i jego zwalczaniu

19.6. Prewencja terrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego

19.7. Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych

Rozdział 20. Cyberprzestępczość

20.1. Polityka bezpieczeństwa informatycznego

20.2. Wstęp do kryptografi i i podpisu elektronicznego

20.3. Przestępczość komputerowa

20.4. Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

20.5. Ślady i dowody cyfrowe

20.6. Uzyskiwanie informacji z Internetu

20.7. Profilaktyka w zakresie cyberprzestępczości

Rozdział 21. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy

21.1. Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy

21.2. Resuscytacja

21.3. Rany i krwotoki

21.4. Złamania

21.5. Inne stany zagrożenia życia i zdrowia

Rozdział 22. Doskonalenie zawodowe policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego

22.1. Szkolenie strzeleckie jako element systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w polskiej Policji

22.2. Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną

22.3. Broń palna na wyposażeniu polskiej Policji

22.4. Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji

22.5. Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji

22.6. Doskonalenie umiejętności strzeleckich

Rozdział 23. Międzynarodowa współpraca Policji i wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań Policji

23.1. Systemy łączności w Policji

23.2. Wybrane elektroniczne systemy wspomagania Policji

23.3. Międzynarodowa współpraca policyjna

23.4. Technologie informacyjne

Rozdział 24. Wybrane zagadnienia technik interwencji

24.1. Podstawy prawne i faktyczne stosowania technik interwencji w kontekście podstawowych definicji i pojęć

24.2. Wykorzystanie dźwigni transportowych

24.3. Praktyczne zastosowanie chwytów atakujących

24.4. Zakładanie kajdanek

24.5. Praktyczne wykorzystanie pałki wielofunkcyjnej typu tonfa oraz pałki teleskopowej

24.6. Stosowanie obron przed obchwytami

24.7. Wykorzystanie w praktyce policyjnej uderzeń i kopnięć

24.8. Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem przy użyciu siły fizycznej, pałki służbowej, broni palnej

Rozdział 25. Promocja zdrowia

25.1. Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji

25.2. Konstruktywne formy wypoczynku oraz profi laktyka urazów, zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby

25.3. Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej

Bibliografia

Literatura

Akty prawne

Orzecznictwo

Strony internetowe

Inne

Noty biograficzne

===============

Istnieje możliwość zakupu publikacji „Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom 2 Zagadnienia praktyki policyjnej” w punkcie sprzedaży WSPol w Szczytnie (budynek stołówki, parter) w cenie 48,00 zł przez następujące osoby:

* słuchacze szkoleń i kursów realizowanych w WSPol (z wyłączeniem organizowanych komercyjnie),

* funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA skierowani na studia w WSPol (w tym również studia podyplomowe),

* funkcjonariusze służb podległych MSWiA,

* studenci odbywający studia w WSPol w systemie stacjonarnym,

* funkcjonariusze pełniący służbę w WSPol,

* pracownicy cywilni zatrudnieni w WSPol (stosunek pracy) na stanowisku nauczyciela akademickiego, a także kadra kierownicza.

Informacje dodatkowe

Waga 0,90 kg