Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

86,25 

76-0935
Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie

 

AUTORZY
Wiesław Michał Jasiński
Maciej Aleksander Kędzierski

37 w magazynie

SKU: 76-0935 Kategoria:

Opis

Liczba stron: 340
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2024
ISBN 978-83-7462-856-3
e-ISBN 978-83-7462-857-0

 

(ebook)

 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne
1. Zakres regulacji ustawy o SInF
2. Określenie celów ustawy o SInF
3. Objaśnienie pojęć wskazanych w ustawie
4. Zakres informacji rejestrowanej

 

Rozdział 2. Organ właściwy w sprawie SInF
5. Organ właściwy w zakresie wykonywania zadań z ustawy
6. Administrator danych zgromadzonych w SInF
7. Zadania organu właściwego
8. Sprawozdanie z działalności właściwego organu
9. Obowiązek posiadania kwalifikacji zapewniających bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego

 

Rozdział 3. Informacje rejestrowane oraz ich przekazywanie do SInF
10. Obowiązek przekazywania informacji rejestrowanych do systemu
11. Kryteria przekazywania informacji do systemu
12. Zakresy informacji rejestrowanych
13. Przekazywanie informacji do systemu za pośrednictwem STIR
14. Termin przekazywania informacji rejestrowanej
15. Możliwość wystąpienia z żądaniem ponownego przekazania informacji rejestrowanej
16. Czas przetwarzania informacji rejestrowanych
17. Przekazywanie informacji rejestrowanych w postaci elektronicznej

 

Rozdział 4. Wykorzystanie informacji rejestrowanych zgromadzonych w SInF
18. Niezwłoczne przekazywanie informacji rejestrowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
19. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji rejestrowanych z SInF
20. Cele przetwarzania danych zgromadzonych w systemie
21. Osoby upoważnione przez podmioty uprawnione do dostępu do systemu
22. Rejestr osób upoważnionych do dostępu do systemu
23. Dane potrzebne do uzyskania dostępu do zgromadzonych w systemie informacji rejestrowanych
24. Termin przekazywania informacji rejestrowanych z systemu
25. Rejestr działań osób uzyskujących informacje rejestrowane z systemu
26. Informacje przekazywane sądom i prokuratorom na potrzeby postępowania karnego
27. Zabezpieczenia zapobiegające nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu
28. Rozporządzenie określające szczegóły przekazywania informacjirejestrowanych

 

Rozdział 5. Ochrona danych i kontrola przekazywania do SInF informacji rejestrowanych
29. Niestosowanie przepisów regulujących ograniczenia udostępniania danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi
30. Kontrola wykonywania przez instytucje zobowiązane obowiązków w zakresie przekazywania do STIR informacji rejestrowanych

 

Rozdział 6. Kary pieniężne
31. Kary pieniężne wobec instytucji zobowiązanej
32. Kary pieniężne wobec instytucji rozliczeniowej
33. Wpływy z kar pieniężnych

 

Rozdział 7. Przepisy karne
34. Przestępstwo ujawnienia osobom nieuprawnionym przetwarzanych w systemie informacji rejestrowanych lub informacji z rejestru
35. Kary za przetwarzanie informacji rejestrowanych lub informacji z rejestru

 

Rozdział 8. Zmiany w przepisach
36. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383, 2760)
37. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2488)
38. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. z 2023 r., poz. 646, 825, 1723, 1941)
39. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz.U. z 2023 r., poz. 753, 825, 1705, 1723, 1843)
40. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1278, 1394, 1407, 1723, 1843)
41. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 783)
42. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U. z 2023 r., poz. 615, 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598)
43. Zmiany w przepisach Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1124, 1285, 1723, 1843)

 

Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
44. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

 

Rozdział 10. Dalsze prace ustawodawcze nad zmianą dyrektywy 2019/1153. 303
Załączniki (akty prawne i ich projekty)
Załącznik nr 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …… w sprawie warunków technicznych dla elektronicznej wymiany danych
z Systemu Informacji Finansowej (projekt z dnia 6 lipca 2022 r. wraz z uzasadnieniem)
Załącznik nr 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …… w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej
do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia Systemu Informacji Finansowej
(projekt z dnia 21 kwietnia 2022 r. wraz z uzasadnieniem)
Załącznik nr 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wymogów technicznych dla elektronicznej wymiany danych z Systemu
Informacji Finansowej (projekt z dnia 16 sierpnia 2023 r. wraz z uzasadnieniem)
Załącznik nr 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych
z Systemu Informacji Finansowej

 

Bibliografia
Literatura
Wyroki/orzeczenia sądów krajowych
Akty prawa międzynarodowego (dokumenty)
Akty prawa krajowego (dokumenty)
Inne

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
ISBN

978-83-7462-856-3